Úvod
Služby Ceník Kontakt

 

SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby jak fyzickým tak právnickým osobám, a to především v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, správního a v neposlední řadě práva trestního. Pro bližší představu je dále uveden orientační výčet konkrétně poskytovaných právních služeb.


OBČANSKÉ PRÁVO

 • Právní pomoc při uzavírání smluv a zastupování klienta při jednání (sepis smluv, připomínkování smluv, účast při jednání s protistranou)
 • Zastupování klienta před soudy všech stupňů
 • Zastupování klienta v rozhodčím řízení (stálý rozhodčí soud při HK a AK ČR, rozhodci ad hoc) a v řízení o zrušení rozhodčích nálezů před obecným soudem
 • Převody nemovitého majetku (zejména smlouva kupní vč. advokátní úschovy, smlouva darovací)
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Společenství vlastníků jednotek (vymezení bytových jednotek, úkony při zakládání SVJ aj.)
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • Vymáhání pohledávek
 • Exekuce (zastoupení oprávněného i povinného)
 • Uplatňování nároků z vad
 • Dědické právo
 • Směnky
 • Věcná břemena, zástavní smlouvy
 • Byty a nájmy
  a další

 

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Sepis a právní analýza obchodních smluv (zastupování klienta při obchodních jednáních)
 • Zakládání obchodních společností a jejich změny
 • Převody obchodních podílů
 • Likvidace společnosti
 • Zastupování klienta v obchodních sporech před soudy nebo rozhodci
 • Insolvenční právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Exekuce (zastoupení oprávněného i povinného)
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • Uplatňování nároků z vad
  a další

 

RODINNÉ PRÁVO

 • Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte
 • Výživné na manžela/manželku
 • Úprava styku rodiče s nezletilým dítětem
 • Určení a popření otcovství
 • Rozvody (sporný i nesporný, včetně vypracování kompletní právní dokumentace)
 • Zastupování v rozvodovém řízení
 • Vypořádání zaniklého společného jmění manželů
 • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství
  a další

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Zastupování klienta ve správním řízení (přestupkové řízení – zejm. přestupky v dopravě, řízení před katastrálním úřadem a jiné)

 

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoby klientů ve všech fázích trestního řízení (včetně dovolacího řízení)
 • Zastoupení poškozeného v trestním řízení

 

© Mgr. Zdeněk Havel 2020
[CNW:Counter]